Велик ден за подаръци

КАМПАНИЯ ЗА ИЗХОДЯЩИ ТРАНСФЕРИ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 

I.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130372185, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Венелин № 22 ( наричано по-долу Дружеството).

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

2. Играта ще се проведе в периода от 02.04.2018 г. до 29.04.2018г.

 

III. ОБХВАТ НА ИГРАТА

3. Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД на територията на Република България.

 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

4. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице - Клиент, изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД за посочения период на кампанията.

5. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

6. Участието се извършва посредством следния механизъм: Всеки клиент, изпратил паричен превод от офис от структурата на ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД през съотвентия период, участва в седмичната томбола за разпределение на наградите.

7. Печелившите се избират веднъж седмично на лотариен принцип и ще се обявяват съответно на:

-  10.04.2018г. - за изходящи преводи, наредени от 02.04.2018 до 08.04.2018г.;

-  17.04.2018г. - за изходящи преводи, наредени от  09.04.2018 до 15.04.2018г.;

-  24.04.2018г. - за изходящи преводи, наредени от  16.04.2018 до 22.04.2018г.;

-  02.05.2018г. - за изходящи преводи, наредени от  23.04.2018 до 29.04.2018г.;

на страницата- https://www.facebook.com/CESWU/,  както и на www.cashexpress.bg.

8. В Играта нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството.

 

V. НАГРАДИ В ИГРАТА

9. Наградите, които ще раздаде ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД са:

- 4 (четири) броя Таблети.

10. Наградите не могат да бъдат осребрявани срещу паричен еквивалент.

11. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди и не носи отговорност за фабрични дефекти на получените награди при рекламация от страна на участник.

12. След като бъде изтеглен и публикуван във Фейсбук страницата и на корпоративния сайт на Дружеството, печелившият в играта, в 7-дневен срок след публикуването на наградените, трябва да се свърже с Дружеството чрез изпращане на лично съобщение на страницата https://www.facebook.com/CESWU/и или на email адрес: office@cashexpress.bg, в което да посочи: три имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка на наградата.

13. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и/или същият не потърси наградата си в срок до 7 дни, считано от публикуването на наградените във Фейсбук страницата на Дружеството или на корпоративния сайт, тя остава за Дружеството.

14. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него точен адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД.

15. Всеки  участник може да спечели само една награда.

16. Всеки участник в играта безусловно и неотменимо се съгласява, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

17. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на корпоративната страница на дружеството: www.cashexpress.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

18. Клиетни, които не спазават правилата и процедурите, установени за изпозлването на услугите на Western Union, губят правото си да участват в играта. Клиенти, чийто изходящ паричен превод е нулиран, губят правото си на участие в настоящата игра.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

19. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на името. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни при участието им в Играта. Участникът в тази кампания се съгласява информацията, която е предоставил да се съхранява, обработва и използва от ФК Кеш Експрес Сървис ЕООД само и единствено във връзка с участие в настоящата кампания

20. Печелившите участници в играта носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.

21. Участниците дават своето изрично съгласие Организаторът да обработва техните лични данни. Участниците са уведомени за правото си на достъп до отнасящи се за тях лични данни. Участниците имат право да поискат от Организратора да зиличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и имат право да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Участникът може да заяви искането писмено чрез e-mail до Организатора.

 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

22. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.

23. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

24. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Играта.

25. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка.

26. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

27. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Фейсбук.

28. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора.

29. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат изпозвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на корпоративния сайт на дружеството:  www.cashexpress.bg и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.

Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЕ ПРИЕМЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ.

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

 

Обратно към всички

FACEBOOK
Google+