Общи условия | Cash Express Service

Общи условия

Общи условия за услугата Money TransferSM на Western Union® („Услугата“)

Услугата се предлага от Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL” или “Western Union”) чрез мрежа от упълномощени агенти (“Агенти”) в Европейското икономическо пространство („ЕИП“). WUPSIL прехвърля важни оперативни функции на други единици, принадлежащи към Western Union group и на избрани трети страни продавачи. WUPSIL, дъщерно дружество на Western Union Company, е ирландско дружество с адрес на управление Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Дъблин 14, Ирландия.

Western Union Payment Services Ireland Limited се регулира от Централната банка на Ирландия (“Централна банка”) и е регистрирана като платежна институция в регистъра на Централната банка за фирми за раплащателни услуги под номер E0471360. Посетете www.centralbank.ie за повече информация.

Western Union предлага Услугата в национален и международен мащаб. С инициирането на трансакция за изпращане или получаване, с осигуряването на необходимата идентификакция, както и с подписването на разписката за трансакция, Вие се съгласявате паричният превод да бъде изпълнен. Преди потвърждаване на паричния превод, ще бъдете информирани за максималния срок за изпълнение, начислената комисиона и приложения за трансакцията обменен курс чрез същия канал, който е използван за заявяване на паричния превод. От Вас се изисква да информирате получателя за паричния превод, включително за името на изпращача, държавата на произход, името на получателя, приблизителната сума, контролния номер на паричния превод (Money Transfer Control Number) („MTCN“), както и за всякакви други условия или изисквания, които са приложими по отношение на мястото.

Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате Услугата. Приложимото законодателство забранява лицата, които извършват парични преводи да осъществяват търговска дейност с определени лица и държави и Western Union няма да може да предостави Услугата къма тези лица и държави. Western Union е длъжна да проверява всички сделки съобразно списъците с имена, предоставени от правителствата на държавите и териториите, в които работи, включително от Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control) (OFAC) и Европейския съюз. При установяване на потенциално съвпадение Western Union проучва трансакцията, за да определи дали съвпадащото име е на лице от съответния списък. Понякога от потребителите се изисква да предоставят допълнителни данни за установяване на самоличността и друга информация, което забавя трансакциите. Това е законово изискване за всички трансакции, които се обработват от Western Union. За повече информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

Условия за плащане и отговорност – плащането се извършва на лицето, което Western Union или неговият Агент преценят, че има право да получи плащането. Плащането може да се извърши дори, когато попълненият от получателя формуляр съдържа незначителни грешки, но в никакъв случай когато предоставеният MTCN е грешен. Плащането може да се извърши само, когато получателят е предоставил данните за трансакцията, които се изискват от Western Union, по-специално размер на паричния превод, името на изпращача, правилният MTCN, както и държавата, от която са изпратени паричните средства. Western Union ще е изпълнил задължението си към Вас, когато преведената парична сума е изплатена на лицето, което е посочило описаните по-горе данни за трансакцията. Western Union проучва с необходимата грижа посочените от получателя детайли по трансакцията и представения документ за самоличност и отказва да извърши плащане, ако има основания да се усъмни в автентичността на посочения документ за самоличност.

Вие сте длъжни да гарантирате точността, пълнотата и четливостта на предоставената от Вас информация. Освен това трябва да се погрижите да гарантирате, че свързаните с превода данни не се знаят от други лица освен от получателя. Western Union препоръчва преводите на парични суми да се извършват само до лица, които познавате. Western Union не поема никакви гаранции за доставката или качествата на стоките или услугите, които са били платени с помощта на Услугата.

Ако смятате, че данните за Вашата трансакция са откраднати, загубени или копирани, свържете се незабавно с Western Union, като позвъните на 00800 1114998*. Преди да съобщите за такава загуба, кражба или неправомерно използване на Western Union ще носите отговорност само, ако: (i) сте изпратили данни за трансакцията на лица, различни от получателя, които са допринесли за неправомерното използване, или (ii) не сте съобщили незабавно за загубата, кражбата или неправомерното използване, или (iii) сте действали с умисъл за измама, умишлено или в условия на груба небрежност.

Western Union носи отговорност за щети, причинени от умишлено непрофесионално поведение или груба небрежност на неговите служители и Агенти при обработването на Вашата трансакция в съответствие с приложимото право. Western Union, неговите дъщерни дружества и чуждестранни Агенти не носят отговорност в случаи на маловажни случаи на небрежност. Отговорността на Western Union е ограничена до възстановяване на щетите, които обикновено могат да бъдат предвидени по договора до максималната сума от 500 евро (в допълнение към преведената сума и всички такси). В никакъв случай Western Union не носи отговорност, ако Вие умишлено или по непредпазливост сте разкрили данни, свързани с превода на лица, различни от получателя. Western Union не носи отговорност за щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (включващи прекъсване на телекомуникационни линии, граждански размирици, война или други събития, които са извън контрола на Western Union (например стачка, индустриален локаут или заповеди, издадени от държавни органи)).

В случаите, когато Агент на Western Union приема чек, кредитна или дебитна карта или друга непарична форма на плащане, нито Western Union, нито неговият Агент е длъжен да обработи паричния превод или да го изплати, ако плащането не може да бъде изпълнено в наличност. Освен това, нито Western Union, нито неговите Агенти носят отговорност за вреди, причинени от неплащане към получател поради получаване на безналично плащане от Western Union или неговите Агенти, или дължащи се на факта, че паричният превод е извършен едва, когато Western Union или неговите Агенти са били в състояние да получат в наличност съответното плащане.

Western Union и неговите Агенти могат да откажат да предоставят услугата на всяко лице, без да посочат причина за това, по-специално, за да предотвратят измама, пране на пари или финансиране на терористични организации, или за да се съобразят с изискванията на приложим закон, съдебна заповед или изискване на регулаторен или правителствен орган.

Средствата ще могат да бъдат получени от получателя най-късно до края на работния ден, следващ деня, в който изпратената сума и таксите по трансакцията са били получени от Western Union или неговия агент („Дата на получаване") при спазване на законовите и регулаторните изисквания. За парични преводи, издадени на хартиен носител този срок се удължава с още един работен ден. За (i) парични преводи, извършени извън ЕИП или (ii) парични преводи, при които има повече от една обмяна на валута между евро и валутата на една от държавите, членки на ЕС или ЕИП, която не е членка на еврозоната, или (iii) евентуални чуждестранни парични преводи, които не се извършват в евро, средствата ще могат да бъдат получени от получателя най-късно до края на четвъртия работен ден след датата на получаване.

Редовните парични преводи обикновено могат да бъдат получени до няколко минути, освен ако не е избрана опция за забавена услуга, тогава средствата могат да бъдат получени от получателя съответно по-късно, което може да е до 24 часа от момента на изпращане на паричната сума в зависимост от избраната опция за забавена услуга. Средствата могат да бъдат забавени или Услугите да не бъдат предоставени въз основа на определени условия, свързани с трансакцията, включително преведена сума, държава, за която е предназначен превода, наличност на валута, регулаторни въпроси, изисквания за идентификация, часово време в мястото на Агента, различия в часовите зони или избор на опция със забавяне. Може да бъдат наложени и допълнителни ограничения. За допълнителна информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

В разписката за паричния превод е предоставена подробна информация за таксите, които ще трябва да заплатите на Western Union за Услугата, както и подробна информация за обменните курсове, които ще бъдат приложени. Плащането на парични преводи обикновено се извършва във валутата на държавата, за която е предназначен превода (в някои държави плащането може да бъде направено само в алтернативна валута). Действителният обменен курс се определя към момента на потвърждаване на паричния превод в системата. Въпреки това, в някои държави поради изисквания, предвидени в местното законодателство, реалният обменен курс може да бъде определен само към момента на изплащането Всички суми във валута се конвертират по текущия обменен курс на Western Union към дадения момент. Western Union изчислява своя обменен курс въз основа на наличните за търговия междубанкови обменни курсове плюс надбавка. Western Union и неговите Агенти могат да печелят от обмена на валута. Повечето обменни курсове се коригират няколко пъти дневно в съответствие с преобладаващите курсове на световните финансови пазари. До степента, позволена от закона, Western Union може да удържа административна такса от парични преводи, които не са получени в срок от една година от датата на получаване. За допълнителна информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

На получателя може да бъдат начислени допълнителни такси за получаване на средствата на изпращача чрез мобилен телефон или по сметка. Договореностите между получателя и доставчика на мобилната телефонна услуга, mWallet или друга сметка уреждат условията по сметката и определят техните права, задължения, такси, достъпността на средствата и ограниченията по сметката. В случай на несъответствие между сметката или мобилен номер и името на получателя преводът ще бъде кредитиран по номера на сметката, предоставен от изпращача. Western Union не поема отговорност към изпращача, нито към притежателите на сметки за всякакви такси, използвани валутни курсове за конвертиране в неместна валута за действия или бездействия на доставчици на финансови услуги в мястото на получаване или междинни такива. Western Union предлага безплатно известяване чрез SMS в някои държави, за да покаже на изпращача, че трансакцията е получена от получателя или на получателя, че има парични средства за получаване. Ако изпращачът или получателят поискат уведомяване чрез SMS за наличността или изплащането на средствата, изпращачът или получателят отговарят изключително за таксите, които се прилагат от доставчика на услугата.

Конфликт на интереси – WUPSIL изпълнява Услугата от името на своите потребители.Паричните преводи обикновено не пораждат конфликти на интереси, водещи до риск от увреждане на интересите на потребителите. В случай на възникване на конфликт на интереси, който не може да бъде разумно избегнат, WUPSIL се задължава: а) да оповести общия характер и/или източник на конфликтите на интереси пред потребителя; и б) да гарантира, че конфликтът няма да доведе до увреждане на интересите на потребителя. За допълнителна информация моля да се обадите на 00800 111 4998*.

Анулиране и възстановяване на суми – можете да анулирате трансакцията на място при Агента или като се обадите на 00800 111 4998*, преди получателят да е получил средствата или за трансакции, базирани на акаунта, докато Western Union не предаде средствата на банката партньор. След анулирането Western Union ще възстанови размера на основната сума, като приспадне приложимата за услугата такса за превода. Възстановяването на средствата обикновено отнема до 10 работни дни. Можете да поискате писмено възстановяването на основната сума по паричен превод с писмо или имейл до WUPSIL, ако плащането до получателя не е направено в срок от 45 дни. Western Union ще възстанови таксата за превода, след като отправите писмено искане до WUPSIL с писмо или имейл, ако паричният превод не е бил на разположение на получателя в посочените по-горе срокове, при условие че забавянето не се дължи на форсмажорни обстоятелства или условия, които са извън контрола на Western Union (или Агентите), като например регулаторни изисквания, неблагоприятни атмосферни условия или проблеми в телекомуникациите. Плащането на някои парични преводи може да бъде забавено в резултат от прилагането на законите на САЩ или други приложими закони.

Ако имате оплакване, смятате, че е била допусната грешка, или имате запитване във връзка с услугата, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти: обадете се на 0700 19 911* от Понеделник до Петък от 08:30 до 19:00, Събота и Неделя от 09:00 до 18:00, напишете ни имейл на: office@cashexpress.bg, сввържете се с нас чрез нашия уебсайт на www.cashexpress.bg. Ще проучим Вашето запитване и ще Ви дадем отговор в рамките на 15 дни. Ако не сте доволни от отговора, имате право да отправите своето оплакване до Омбудсмана за финансови услуги в Ирландия, като изпратите писмо до: to 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Дъблин 2, Ирландия, или се обадите на: +353 1 6620899 или изпратите имейл на: enquiries@financialombudsman.ie, или до местната правителствена служба. Данните за контакт с тези служби могат да бъдат намерени на http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.

Western Union ще използва и обработва личната ви информация, както е описано в Декларацията за поверителност и вие изрично се съгласявате с нея.

*Безплатни разговори от стационарни телефони и обществени телефони. Такси на стандартна мрежа могат да бъдат плиложени за разговори от мобилен телефон. Линиите са отворени от понеделник до неделя от 07:00 до 22:00.

Авторско право © 2018 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Всички права запазени. Преработено Май 2018.

×